აღდგენა

DMCA შეტყობინება საავტორო უფლებების დარღვევის შესახებ

ManyToon არის ონლაინ მომსახურების მიმწოდებელი, როგორც ეს განსაზღვრულია ციფრული ათასწლეულის საავტორო უფლებების შესახებ აქტში.

ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვიღებთ საავტორო უფლებების დარღვევას და ენერგიულად დავიცავთ საავტორო უფლებების მფლობელთა უფლებებს.
თუ თქვენ ხართ შინაარსის საავტორო უფლებების მფლობელი, რომელიც ნაჩვენებია ManyToon- ის ვებსაიტზე და არ გაქვთ ნებართვა ამ შინაარსის გამოყენებისა, ამის შესახებ წერილობით უნდა შეგვატყობინოთ, რომ გამოავლინოთ სავარაუდოდ დამრღვევი შინაარსი და ვიმოქმედოთ.


ჩვენ ვერ შევძლებთ რაიმე ზომების მიღებას, თუ არ მოგვაწვდით საჭირო ინფორმაციასგთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ, შეგიძლიათ წერილობით გააკეთოთ შეტყობინება ელ.ფოსტით. თქვენი წერილობითი შეტყობინება უნდა შეიცავდეს შემდეგს:

  • საავტორო უფლებებით დაცული ნაწარმოების სპეციფიკური იდენტიფიკაცია, რომელსაც თქვენ ირწმუნებთ, რომ დარღვეულია. თუ თქვენ აცხადებთ საავტორო უფლებებით დაცული მრავალი ნამუშევრის დარღვევას ერთი შეტყობინებით, უნდა წარმოადგინოთ წარმომადგენლობითი სია, რომელიც კონკრეტულად განსაზღვრავს თითოეული იმ ნამუშევარს, რომელსაც თქვენ ირწმუნებთ, რომ დარღვეულია.
  • იმ საიტის საიდენტიფიკაციო მასალა და აღწერა მასალასთან დაკავშირებით, რომელიც ირწმუნება, რომ იგი არღვევს მოქმედებას ან წარმოადგენს საქმიანობის შემლახველ საქმიანობას, საკმარისი დეტალური ინფორმაცია, რომელიც საშუალებას მოგვცემს ვიპოვოთ მასალა. თქვენ უნდა შეიტანოთ ვებ – გვერდების კონკრეტული URL ან URL, სადაც სავარაუდოდ დამრღვევი მასალა მდებარეობს.
  • გონივრულად საკმარისი ინფორმაცია იმისთვის, რომ დავუშვათ დავკავშირებოდით საჩივრულ მხარეს, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს სახელს, მისამართს, ტელეფონის ნომერს და ელექტრონულ ფოსტის მისამართს და ხელმოწერას, რომელზეც შეიძლება დაუკავშირდეს მომჩივან მხარეს.
  • განცხადება, რომ საჩივარზე მხარემ კეთილსინდისიერად მიიჩნია, რომ მასალის გამოყენება საჩივრის სახით არ არის უფლებამოსილი საავტორო უფლებების მფლობელის, მისი აგენტის ან კანონის მიერ.
  • განცხადება იმის შესახებ, რომ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია არის ზუსტი და ტყუილის ცრუ სასჯელის საფუძველზე, რომ მომჩივანი მხარე უფლებამოსილია იმოქმედოს ექსკლუზიური უფლების მფლობელის სახელით, რომელიც სავარაუდოდ დარღვეულია.

წერილობითი შეტყობინება უნდა ეგზავნოს ჩვენს დანიშნულ აგენტს შემდეგნაირად:

DMCA AGENT ელ.ფოსტა: [ელ.ფოსტით დაცულია]